Voorwaarden en condities

Voorwaarden en Condities Tivall website
Bedankt voor je bezoek aan deze website. Lees alsjeblieft zorgvuldig de Voorwaarden en Condities die dit document bevat, aangezien het gebruik van deze site impliceert dat je akkoord gaat met de voorwaarden en condities die hierin worden beschreven. Op deze hele site verwijzen de begrippen “we/wij”, “ons”, “onze”, “Tivall” naar Tivall Food Industries Ltd. en eventuele daarbij aangesloten bedrijven die in de context passen.

Privacybeleid website
Alle persoonlijke gegevens of materialen die naar de Sabra mezze website worden gestuurd zijn onderworpen aan het beleid van Tivall Food Industries Ltd. met betrekking tot privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens.

Juisthuid, volledigheid en actualiteit van informatie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die wij beschikbaar stellen op deze site. Je vertrouwen in het materiaal op deze site is voor eigen risico. Je gaat ermee akkoord dat het je eigen verantwoordelijkheid is om alle veranderingen in het materiaal en de informatie die deze site bevat te controleren.

Intellectuele eigendomsrechten
® Geregistreerd handelsmerk van Tivall Food Industries Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Alle copyright en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van Tivall Food Industries Ltd. of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Je hebt toestemming om te bladeren in deze site, passages te reproduceren door middel van printen, downloaden naar een harde schijf of met de bedoeling deze te verspreiden aan andere individuen. Dit mag alleen gedaan worden op voorwaarde dat je alle copyright- en andere eigendomsverklaringen intact houdt en dat de bovenstaande handelsmerkverklaring op zulke reproducties voorkomt. Geen reproductie van enig deel van deze site mag worden verkocht of verspreid met de bedoeling winst te maken noch mag deze worden gewijzigd of opgenomen in enig ander werk, publicatie of site. De handelsmerken, logo’s, merktekens en dienstmerken (gezamenlijk “Handelsmerken”) die worden weergegeven op deze site behoren tot Tivall Food Industries Ltd. Niets wat deze site bevat mag worden opgevat als toestemming of het recht om gebruik te maken van een Handelsmerk dat wordt weergegeven op deze site. Het is strikt verboden gebruik/misbruik te maken van de Handelsmerken die worden weergegeven op deze site, of op enige andere inhoud op deze site, behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden en Condities. Wij stellen je er ook van op de hoogte dat Tivall op offensieve wijze de hand zal houden aan haar intellectuele eigendomsrechten tot de volledige reikwijdte van de wet inclusief strafrechtelijke vervolging in geval van ernstige overtredingen.

Links naar andere websites
Links op de sites van de Sabra mezze website kunnen je naar sites leiden die niet tot het Tivall netwerk behoren en Tivall aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, juistheid of werking van deze andere sites. De links worden te goeder trouw verschaft en Tivall kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen aan andere sites waarnaar wij een link verschaffen. De opname van links naar andere sites impliceert geen onderschrijving door Tivall en/of Nestlé. Wij raden je ten zeerste aan jezelf op de hoogte te stellen van de rechts-en privacyverklaringen van alle andere sites die je bezoekt en deze zorgvuldig te lezen.

Garanties en disclaimers
Het gebruik van deze site is uitsluitend voor eigen risico.

Garanties
Deze site wordt gepresenteerd op basis van aanwezigheid en beschikbaarheid en derhalve biedt Tivall geen enkele garanties, hetzij expliciet, impliciet, statutair of anderszins (inclusief the impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) inclusief garanties of verklaringen dat materialen op deze site volledig, juist, betrouwbaar en actueel zijn en geen derden schenden; dat toegang tot deze site ongestoord of foutloos is; dat deze site beveiligd is; dat elk advies of mening verkregen van Tivall via deze site juist of betrouwbaar is en alle verklaringen of garanties daartoe uitdrukkelijk afgewezen worden.

Let op dat sommige jurisdicties uitsluitingen van impliciete garanties niet toestaan, en dat sommige van deze uitsluitingen derhalve wellicht niet op jou van toepassing zijn. Controleer hiervoor de lokale wetgeving.

Wij behouden het recht voor om je toegang tot deze site of enige functie van deze site of enige functie van een gedeelte daarvan te allen tijde te beperken of te beëindigen.

Aansprakelijkheid
Noch Tivall, noch enige andere partij betrokken bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens ons, is op enigerlei wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele directe, incidentele, bijkomende, indirecte of hoge schade, kosten, verliezen of welke verplichtingen dan ook voortkomend uit jouw toegang tot, gebruik, onvermogen tot gebruik, of wijziging in inhoud van deze site, of voortkomend uit enige andere site die je bereikt via een link van deze site, of uit enige maatregelen die wij nemen of verzuimen te nemen als gevolg van enige elektronische mailberichten die je ons stuurt.

Noch Tivall, noch enige andere partij betrokken bij de creatie, productie of presentatie van deze site, is verantwoordelijk voor het onderhoud van de op deze site beschikbaar gestelde materialen en diensten of voor de verschaffing van correcties, updates of releases in verband daarmee. Alle materialen op deze site zijn onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.

Voorts is Tivall niet aansprakelijk of op enigerlei wijze verantwoordelijk voor geleden verliezen veroorzaakt door virussen die je computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren ten gevolge van jouw gebruik van, toegang tot, of downloaden van materiaal van deze site. Als je ervoor kiest materiaal van deze site te downloaden, dan doe je dat voor eigen risico.

Verboden activiteit
Het is verboden om handelingen te verrichten die Tivall naar redelijk oordeel ongepast acht en/of die als onwettige handelingen worden beschouwd of zijn verboden door wetten die op deze site van toepassing zijn, inclusief en zonder beperking van:

Handelingen die een breuk vormen van hetzij de privacy (inclusief het uploaden van privé-informatie zonder toestemming van het betreffende individu), hetzij andere juridische rechten van individuen;

Het gebruik van deze site om Tivall, haar werknemers of andere individuen te schandaliseren of te belasteren, of dusdanig handelen dat de goede naam van Tivall en/of Nestlé in diskrediet wordt gebracht.

Het uploaden van bestanden die virussen bevatten die schade kunnen veroorzaken aan de eigendommen van Tivall of de eigendommen van andere individuen.

Je gaat ermee akkoord dat ieder geschil of claim voortkomend uit of betrekking hebbend op het gebruik van deze site wordt behandeld op basis van het Nederlandse recht en onderworpen is aan de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse rechter.

Update rechtsverklaring
Wij behouden het recht voor om wijzigingen en correcties in deze verklaring aan te brengen. Raadpleeg deze pagina van tijd tot tijd om deze en nieuwe aanvullende informatie opnieuw te bestuderen.

® Geregistreerd handelsmerk van Tivall Food Industries Ltd. Alle rechten voorbehouden.

volg ons ook op

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Sabra producten?